Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Onze Vader

Katholieke versie:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Protestante versie (dikgedrukt de verschillen):

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schuld, 

Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk, 

En de kracht, 

En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

 

Algemeen
Dit gebed is het gebed dat Jezus zijn volgelingen zelf heeft geleerd en dit is wereldwijd bekend. In de bijbel is dit door twee evangelisten opgeschreven en de versie uit Mattheus is de versie waarop ons huidige Onze Vader is gebaseerd. In het Latijn wordt het Onze Vader met de beginwoorden Pater Noster aangeduid.

Het verschil tussen de Katholieke en de Protestante versie zit voornamelijk in de afsluiting.

Deze afsluitende bede wordt door de katholieken gewoonlijk alleen in liturgische vieringen gebruikt, daarbuiten is de kortere bovenstaande versie normaal.

 

Bronnen:
https://www.rkkerk.nl/nieuwe-vertaling-vader-vanaf-komende-zondag-gebruik/
http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/onze-vader/
https://nos.nl/artikel/2145252-katholieken-bidden-met-nieuw-onze-vader.html