Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Programma Kerkdienst 'Dorst?'

29 juni 2017

Noorderkerk, Amsterdam, 18 januari 2015

Programma en liedteksten van de kerkdienst uit de Noorderkerk in Amsterdam met hetzelfde thema als de Week van Gebed: 'Dorst?'.

Meewerkenden:

- Arthur Koopman, orgel
- Paul Visser, dominee
- Mathilde Verdam, spreker
- Yosef, spreker
- Anna Sijpestein, steekt de kaars aan

- Sela

* Kinga Bán, zang
* Frans Korpershoek, zang
* Adrian Roest, toetsen
* James MacMillan, basgitaar
* Peter Dijkstra, drums en percussie
* Tobias Plansoen, gitaar
* Anneke van Dijk-Quist, viool, fluit en accordeon

 

Programma

1. 'Als een hert dat verlangt naar water'

Samenzang

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Refrein:
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

'k Heb U lief meer dan goud of zilver,
waarin geen voldoening is.
Zonder U vind ik nooit de vreugde,
Die volmaakt en blijvend is.
Refrein:
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander.
Heer mijn God, U stilt mijn dorst!
Refrein:
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.


2. Opening / Votum en Groet

Ds. Paul Visser

3. 'Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat' (Psalm 63:1,2)

Samenzang

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Eens zal ik in Uw tempelhof
U in Uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden Uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
Uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met Uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.


4. Schuldbelijdenis en kyrie

Sela en samenzang

  1. Sela 
    Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam overal op aarde
  2. Sela
    Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam overal op aarde
  3. Sela en samenzang
    Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam overal op aarde (2x)


5. 'Ik val niet uit Zijn hand'

Sela

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken:
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.


6. Schriftlezing (Johannes 4: 1-19)

Mathilde Verdam

1Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, 3verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.4Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9De vrouw» antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

7. Watermoment / 'Als je dorst hebt'

Samenzang

Als je dorst hebt, als je dorst hebt
mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron, zegt Jezus
die zal blijven stromen

Drink nu levend water
fris als een fontein
Drink nu levend water
laat het in jou zijn

Een bron van eeuwig leven

Als je dorst hebt, als je dorst hebt
mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron, zegt Jezus
die zal blijven stromen

Drink nu levend water
fris als een fontein
Drink nu levend water
laat het in jou zijn

Een bron van eeuwig leven

Drink nu levend water
fris als een fontein
Drink nu levend water
laat het in jou zijn

8. Overweging (deel 1)

Ds. Paul Visser

9. 'De wind steekt op'

Sela

Als de hemel openbreekt, 
het huis vervult met vrede,
zal de adem van Uw Geest
ons met Zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

11. Overweging (deel 2)

Ds. Paul Visser

12. 'Uw heil is als de hemel hoog' (Psalm 36:2,3a)

Samenzang

Uw heil is als de hemel hoog,
Uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken
Uw recht is als de bergen vast,
Uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom Uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch Uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.

13. Gebeden, afgewisseld met 'O Lord, hear my prayer'

Samenzang

O Lord hear my pray'r, 
o Lord hear my pray'r:
when I call, answer me.

O Lord hear my pray'r,
o Lord hear my pray'r,
come and listen to me.

14. 'Gebed om Zegen'

Samenzang en Sela

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

15. Zegen

Ds. Paul Visser

Muziekgegevens liederen

‘Als een hert dat verlangt naar water’
Tekst en muziek: Martin Nystrom

‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’
Tekst: Ad den Besten
Muziek: Traditional

Hoe machtig is Uw naam
Tekst: Anneke van Dijk-Quist
Muziek: Anneke van Dijk-Quist en Adrian Roest

‘Ik val niet uit Zijn hand’
Tekst: Menno van der Beek
Muziek: Sergej Visser

‘Als je dorst hebt’
Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld

‘De wind steekt op’
Tekst: Hans Maat
Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-Quist en
James MacMillan

‘Uw heil is als de hemel hoog’
Tekst: Ad den Besten en
Willem Johan van der Molen
Muziek: Traditional

‘O Lord, hear my prayer’
Tekst en muziek: Taizé

‘Gebed om Zegen’
Tekst: Hans Maat
Muziek: Gerrit A. Dekker