Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het goede werk van God in ons

Zoals de pottenbakker al in zijn hoofd heeft hoe de vaas eruit moet komen te zien, zo heeft God al in gedachten hoe jij en ik eruit moeten komen te zien als Hij het goede werk in ons begint. Hoe Hij dat doet vertelt ds. Bottenbley.

Ik ben altijd weer onder de indruk van de wijze waarop de Here Jezus zijn onderwijs geeft en daarbij steeds gelijkenissen gebruikt om zijn boodschap zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen en het daardoor begrijpelijk voor hen te maken.

Trouwens, ook bij de profeten en apostelen komen wij die vorm van verkondiging tegen.

Het beeld van de pottenbakker

Het beeld van de pottenbakker is een prachtig beeld dat wij in de bijbel vinden.  Hij is in zijn werkplaats bezig en maakt uit leem prachtige potten. Dit beeld wordt onder andere gebruikt om ons te leren dat God, als de pottenbakker ieder van ons op een hele unieke en speciale manier heeft gemaakt en ons vormt en dat tot zijn eer. Ik moest daaraan denken toen ik die prachtige woorden las die staan geschreven in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 1 : 6 uit de Herziene Statenvertaling, waar het zo mooi staat : “ Ik vertrouw erop dat Hij  die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.’ Met name die ene gedachte uit dit vers, dat God een goed werk in u is begonnen, is heel bijzonder.

Het raakt mij enorm als ik lees dat God de Almachtige vol liefde het initiatief neemt, om in jou en mij een goed werk te beginnen. Het is in de lijn van wat Jezus tegen zijn discipelen zei, namelijk: ‘niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen en aangewezen om mijn vrienden te zijn.’

Lydia de purperverkoopster

Als ik dit lees dan besef ik dat toen deze brief in de gemeente van Filippi werd voorgelezen, dus ook dit vers, dat ook Lydia de purperverkoopster zat te luisteren. Zij zal meteen terug hebben gedacht aan het moment waarop zij voor het eerst het evangelie van Gods liefde en genade hoorde dat Paulus predikte.

In het boek Handelingen staat zo treffend geschreven dat God toen het hart van Lydia opende, zodat zij geloof schonk aan het evangelie en haar leven aan Jezus toevertrouwde. Zo begon God het goede werk in haar.

God neemt het initiatief

Voor mij is het zo herkenbaar dat God degene is die altijd als eerste het initiatief neemt om het goede in ons te beginnen. Zo is het ook in mijn leven gegaan.

Verschillende uitdrukkingen

Als de bijbel hier spreekt over ‘het goede,’ dan gaat er een hele nieuwe wereld voor ons open. De bijbel gebruikt zoveel uitdrukkingen om ‘het goede’ aan ons duidelijk te maken omdat het zoveel omvattend is en daardoor niet met een woord te pakken.
Jezus noemt het bijvoorbeeld ‘Leven in overvloed’ en de bijbel spreekt op een andere plaats over ‘Een nieuwe schepping.’

Zelf denk ik dat ‘het goede,’ het mooist wordt omschreven in de brief aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 8 vers 29 waar staat geschreven Rom. 8:29: “Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon”.

Het goede werk

Zoals de pottenbakker al in zijn hoofd heeft hoe de vaas eruit moet komen te zien, zo heeft God al ik gedachten hoe jij en ik eruit moeten komen te zien als Hij het goede werk in ons begint. Let op: van binnenuit begint Hij, zeg maar in ons hart, in onze ziel, in ons denken om ons te veranderen en te vernieuwen zodat wij in onze karaktereigenschappen steeds meer op Jezus gaan lijken. Hij maakt ons tot leesbare brieven van de Here Jezus zodat mensen om ons heen iets van Jezus in ons gaan herkennen.

Toen God het goede werk in jou en mij begon, wist Hij waarmee Hij begon en ook met wie Hij aan het werk ging. Hoe hardnekkig sommige patronen in ons ook zijn en hoeveel tekorten of beschadigingen wij innerlijk hebben opgelopen, God verandert en vernieuwt ons van binnenuit, want Hij is bij machte om oneindig veel meer in ons te doen dan wij ooit zelf durven bidden en bedenken.

God maakt Zijn werk af

Ik vind het zo bemoedigend dat onze tekst uit Filippenzen 1 vers 6 erbij vermeldt dat God niet alleen de initiatiefnemer is maar ook dat Hij garandeert dat Hij het goede werk dat Hij in jou en mij begint, dat Hij het ook zal afmaken. Soms heb ik momenten gehad dat ik twijfelde of mezelf afvroeg of ik het wel zou volhouden en een ander keer was ik zo teleurgesteld in mijzelf wegens de fouten die ik maakte en de verkeerde beslissingen die ik genomen had. In die momenten en perioden is het zo bemoedigend om dan er weer aan herinnerd te worden dat God getrouw is, ook als jij en ik ontrouw zijn en dat Hij beloofd heeft dat Hij de eindstreep met ons zal halen.

God zien

De eindstreep wordt in ons Bijbelgedeelte ‘De dag van Jezus Christus’ genoemd. Terwijl wij op weg naar die dag soms dagelijks geconfronteerd worden met zoveel gebrokenheid in ons eigen leven maar ook in de wereld om ons heen verliezen wij de eindstreep niet uit het oog. 
De wedloop gaat niet zonder vallen en opstaan maar wij weten dat als die dag aanbreekt wij aan Jezus gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien wij Hem zoals Hij is.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: