Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Perspectief voor je leven

'Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.' Deze troostvolle woorden komen uit Openbaringen 21:3-5. Ds. Orlando Bottenbley laat je onder andere over deze Bijbeltekst nadenken. Hij neemt je mee naar die dag waarop alles nieuw wordt.

Ellende in de wereld

Soms word ik erg overweldigd door het leed, verdriet, pijn en ellende die er in de wereld, maar ook dichtbij is. Het kan mij erg aangrijpen als ik geconfronteerd wordt met de enorme gebrokenheid van het leven, dat ons allemaal treft en raakt. Het gaat aan geen van ons voorbij. Sommigen van ons zijn en worden heel hard getroffen.

Als ik zie hoe miljoenen mensen lijden door oorlogsgeweld; als ik zie hoe honderdduizenden vrouwen en meisjes als slaven worden verhandeld en misbruikt, ook in Nederland. Als ik zie hoeveel duizenden verslaafd door het leven gaan. Er zijn zoveel mensen die lichamelijk, psychisch of emotioneel lijden. Weer andere lijden omdat er zoveel relationeel is stukgelopen. 

In het de krant las ik een artikel over een onderzoek dat gedaan is naar eenzaamheid in onze hoofdstad Amsterdam. Het is onthutsend dat 300.000 mensen zeggen dat zij eenzaam zijn. 80.000 geven aan ernstig eenzaam te zijn. Het is dramatisch wat wij in onze tijd meemaken. Zo zou ik kunnen doorgaan. De wanhoop, het verdriet, de radeloosheid, het leed en de ellende in onze wereld is echt ten hemel schreiend.

Onze regeerders en de machthebbers in de wereld zijn niet in staat om hier verandering in aan te brengen. Voor ons gevoel wordt het alleen maar erger. Angst en onveiligheid neemt alleen maar toe en bij vele miljoenen groeit de wanhoop steeds meer.

Om te overdenken

  • Welk leed raakt u?
  • Hoe gaat u daarmee om?

==

God vertelt over de toekomst

Ondanks deze ontwikkelingen ben ik gelukkig geen pessimist, maar juist een optimist. Hoe dat komt? Omdat ik honderd procent geloof in de belofte die God ons geeft in het Bijbelboek Openbaring 21:3-5, waar staat : “Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!”

De Bijbel heeft het op zoveel plaatsen voorspelt dat naarmate dat wij dichter bij de tijd komen dat de Here Jezus, naar zijn belofte, terug zal komen het alleen maar van kwaad tot erger zal worden.

Het staat zo treffend in 2 Timotheüs 3:1-4a, dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.

Volgens mij is er geen betere beschrijving mogelijk van de tijd waarin wij leven. Het is treffend dat God ons deze zaken van tevoren heeft bekendgemaakt. Dat deed Hij niet om ons bang en bevreesd te maken. Integendeel, Hij deed dat om ons sterk en moedig te maken en ons te laten weten dat al dit leed, de ellende die wij meemaken en waar wij doorheen gaan, niet het laatste woord hebben. Hij onze God, die de alpha en de omega is, heeft het laatste woord. Wie daarom op Hem vertrouwt zal nooit beschaamd uitkomen. Heel mooi dat vers 5 van ons Bijbelgedeelte het ook zo mooi verwoordt: “Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!”

Om te overdenken:

  • Maken de Bijbelteksten over de eindtijd u bang of hoopvol? Wat is daar de reden van?
  • Hoe kunt u staande blijven onder de omstandigheden die zijn aangekondigd?

==

Er breekt een mooie tijd aan

Deze woorden: “ Alles maak ik nieuw”, raken mij persoonlijk heel diep. Het geeft mij zoveel troost, hoop en verwachting, als ik met mijn zoon Joël op schoot zit en telkens bepaald wordt bij zijn enorme beperkingen: hij is vanaf zijn geboorte doof. Hij heeft mijn stem nog nooit gehoord. Joël is ook blind en heeft mij nog nooit gezien. Daarbij is hij ook nog lichamelijk zwaar gehandicapt is en verstandelijk erg beperkt.

Dwars door dat verdriet klinken de woorden voor mij : zie Ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent voor mij concreet dat Joël op de dag waarop de Here Jezus zal zien, horen, lopen spreken en alles begrijpen. Wat een ongelofelijk vooruitzicht, wat een toekomst.

De Bijbel troost en bemoedigt ons door het zo samen te vatten, dat het sterfelijke verslonden zal worden door het onsterfelijke en dat het vergankelijke plaats zal maken voor het onvergankelijke, zodat wij die in Jezus geloven gelijkvormig zullen aan Hem zullen worden wanneer Hij terugkeer komt en wij Hem tegemoet zullen gaan om altijd met Hem en bij Hem te zijn.

Ik bid dat het ook uw houvast zal zijn en dat u erbij zult zijn wanneer Jezus zijn wederkomst aanbreekt.

Om te overdenken

  • Waar kijkt u naar uit bij de wederkomst van Jezus?
  • Welke Bijbelteksten troosten u?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: