Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Wat God verlangt

In Nederland kennen we het spreekwoord: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Maar de Bijbel zegt: 'Wat gij wilt dat aan jou wordt gedaan, doe dat aan een ander!' Deze woorden roepen op tot activiteit. Roepen op om goed te doen. Hoe dan? Dat hoor je van evangelist Jurjen ten Brinke.

Een ongewenst spanningsveld

De joden die Jesaja aanspreekt, gaan serieus met hun geloof om: ze hebben het verlangen om te ontdekken wat God wil en ze zoeken Hem ook iedere dag. Zij willen Gods nabijheid ervaren, vragen om onderwijs in de wetten van de Heer en houden zich aan hun vastentijden (Jesaja 58:2,3). Op het eerste gezicht ziet hun geloofsleven er gezond uit. Toch heeft God hier een ander oordeel over. Hij luistert niet naar hen, omdat hun vroomheid in schril contrast staat met hun levenshouding. Tijdens het vasten richten ze zich niet echt op God: het handeldrijven gaat onverminderd door, arbeiders worden afgebeuld en conflicten worden letterlijk uitgevochten (Jesaja 58:4). De ontferming die ze van God verwachten, tonen zij niet aan mensen die dat hard nodig hebben (Jesaja 58:10). Zij zijn op zichzelf gericht en gaan daarmee tegen Gods geboden in (Jesaja 58:6,7): ook over de omgang met anderen heeft God aanwijzingen gegeven (Leviticus 19:18, Markus 12:31).

 

Het is niet de enige keer dat God de vinger op dit spanningsveld legt: Jezus doet dat ook, bijvoorbeeld bij de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Het is hen vooral om hun eigen positie te doen (Matteüs 23:2). Ze verwachten dat zij door anderen op handen gedragen worden (Matteüs 23:5-7). Daar tegenover leggen zij ondragelijke lasten op (Lucas 11:46). Hierdoor zijn zij voor anderen een belemmering om God te vinden (Matteüs 23:13).

 

De gemeente van Jezus Christus geeft ook vaak het verkeerde voorbeeld, waardoor de kerk voor buitenstaanders onaantrekkelijk is. Hoewel geloof bij de christenen in Korinthe diep verankerd is (1 Korinthiërs 1:5,6) en ze één zijn met de Heer (1 Korinthiërs 1:9), heerst er in de gemeente een sterke verdeeldheid (1 Korinthiërs 1:11-12) en worden meningsverschillen tot bij de rechter uitgevochten (1 Korinthiers 6:1). Op moreel vlak staat deze kerk er ook niet goed voor (1 Korinthiers 5:1).

De kerk in Kreta (Titus 1:5) is vatbaar voor geruzie over de wet en houdt zich bezig met onbelangrijke zaken, zoals geslachtsregisters (Titus 3:9), terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om zich nuttig te maken (Titus 3:14).

Om te overdenken

  • Welke voorbeelden ken je in jouw kerk van vergelijkbaar gedrag?
  • Herken je dit spanningsveld ook in je eigen leven? Op welke gebieden kun je zelf betere keuzes maken?

Leer én leven

God verlangt niet alleen dat wij van Hem houden, maar wil ook dat mensen onderling liefdevol leven (Marcus 12:30,31). Hij geeft het voorbeeld hoe Hij Zelf met mensen omgaat: Hij heeft oog voor degenen die verdrukt worden (Jesaja 66:2), biedt hoop aan mensen die terneergeslagen zijn en bevrijdt wie geen bewegingsruimte meer heeft (Jesaja 61:1). Wie berooid is, kan op Zijn steun rekenen (Psalm 113:7): de onaanzienlijke is voor God belangrijk (Psalm 138:6, Lucas 1:52).

Om Gods voorbeeld over te kunnen nemen, moet je de ander hoog achten (Filippenzen 2:3). Dat vraagt de bereidheid om – net als Jezus (Filippenzen 2:5-8) - de minste te willen zijn (1 Petrus 3:8). Je geeft een goed getuigenis wanneer je omziet naar mensen die extra zorg nodig hebben en het – net als wijzelf - ook graag goed hebben (Jesaja 58:10, Jakobus 1:27). Dat is de juiste manier van handelen (Jacobus 2:7).

God vraagt niet alleen dat wij een liefdevolle en zorgzame opstelling houding hebben, maar maakt dat ook mogelijk. De heilige Geest helpt daarbij, waardoor eigen verlangens niet langer de boventoon voeren, en wij dienstbaar kunnen zijn (Galaten 5:13-16). Daar wordt iedereen gelukkig van…

Om te overdenken

  • Hoe kun je jouw daden nog meer afstemmen op je geloof?

  • Wat kun je daar als eerste stap voor doen?

  • Wat betekent het voor je dat de heilige Geest je daarbij helpt?

 

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: