Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Anders dan gedacht

Er zijn van die teksten in de Bijbel die soms een heel eigen leven zijn gaan leiden. Een van de bekendste of misschien wel beruchtste is een woord van Jezus: ‘Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.’ Misschien vraag jij je ook wel af hoe het precies zit met deze boodschap. Dan helpt ds. Paul Visser je graag uit je vertwijfeling in zijn overdenking van vandaag.

Sommige teksten uit de Bijbel leiden soms een heel eigen leven. De uitspraak "Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren", is daar een van. Het is de vraag of die vertaling wel goed is. Letterlijk staat er: "Velen zijn de geroepenen, weinigen de uitverkorenen."

Wanneer je naar de reacties van veel mensen kijkt, lijkt God haast een roepende in de woestijn. God biedt het beste aan, maar veel mensen willen daar niets van weten. Omdat God het allerbeste aanbiedt en omdat Hij onnoemelijk veel van mensen houdt, blijft Hij hen uitnodigen om een heel nieuw leven te ontvangen.

Wat biedt God aan?

God biedt een leven aan dat niet te vergelijken is met het leven waarin Hij wordt buitengesloten. Als je er de tijd voor neemt die beloften van God tot je door te laten dringen, raak je er vanzelf van onder de indruk. Het is meer dan we in woorden uit kunnen drukken.

God kiest er liever voor de zonde en schuld te vergeven en Zijn trouw te laten zien (Micha 7:18), dan mensen verloren te laten gaan (2 Petrus 3:9). Daarom stierf Jezus Christus voor onze zonden (Romeinen 4:25). Hij zorgt ervoor dat er uitkomst voor ons is (Kolossenzen 1:13). God kijkt daarom niet meer naar de zonden die Hij heeft vergeven. Voor God bestaan deze niet meer (Micha 7:19, Psalm 103:12). Het laat Gods overstelpende goedheid zien (Efeze 1:7).

Wanneer je zonden vergeven zijn, ben je zeker van het eeuwige leven (1 Johannes 5:13). God geeft dat dankzij Zijn Zoon (1 Johannes 5:1), en accepteert ons als nieuwe mensen (2 Korintiërs 5:17), op wie niets is aan te merken (Romeinen 3:24). Dat stelt ons in een nieuwe positie (1 Korintiërs 1:30). Dit kan niet anders dan tot dankbaarheid en blijdschap leiden (Judas 1:24,25, Romeinen 5:1-3). Er bestaat geen barrière meer om Gods nabijheid op te zoeken (Hebreeën 10:19).

God laat geen twijfel bestaan over alles wat Hij gegeven heeft en wat Hij nog geven zal. Wie Gods aanbod aanvaardt (Handelingen 2:38, Handelingen 2:40), wordt gezegend (Efeze 1:3) en ontvangt de heilige Geest als voorschot op al het goede dat verder komen gaat (Efeze 1:13,14).

Om te overdenken

  • Wanneer ben jij voor het laatst onder de indruk geweest van de rijkdom die God ons door Jezus Christus geeft?
  • Wat betekent het voor jou dat God je een nieuw leven gegeven heeft?

Wie heeft er een boodschap aan?

Hoewel je zou verwachten dat mensen die weet hebben van Gods goedheid, daar in hun leven ook rekening mee houden, is dat niet altijd het geval. Jezus vergelijkt hen met gasten die door de koning voor een feest zijn uitgenodigd, maar die daar niet op ingaan (Matteüs 22:2,3), en met dienaren die de belangen van een landheer moeten behartigen en die niet van plan zijn om opbrengst af te staan (Lucas 20:9-15).

Het volk Israël reageert regelmatig op zo'n eigenzinnige manier, nadat zij van dichtbij zien wat God voor hun doet. Zij doen ten onrechte hun beklag over Hem (Exodus 16:2,3; Exodus 17:2) en keren God dan toch de rug toe (Exodus 32:23).

In de eerste christelijke kerken komt het ook voor dat mensen die deel hebben uitgemaakt van de kerk, hun eigen weg gaan en daardoor het evangelie naast zich neer leggen (2 Timotheüs 2:10, 2 Petrus 2:20). Het doet Petrus denken aan dieren die onaantrekkelijke keuzes maken (2 Petrus 2:22). Het is dwaas om daarvoor te kiezen (Spreuken 26:11) .

Anderen willen niets van God weten en ontkennen Zijn bestaan (Psalm 10:4). De psalmdichter ziet dat sommigen zich daardoor vrij voelen om er bewust een egocentrisch leven op na te houden (Psalm 14:1). Ieder mens heeft overigens dezelfde neiging (Romeinen 3:10).

Om te overdenken

  • Op welke momenten ben jij er gevoelig voor God te vergeten en toch je eigen gang te gaan?
  • Hoe kun je voorkomen dat je verkeerde afwegingen maakt?
  • Op welke manier kun je anderen helpen op de goede weg te blijven?
  • Sta je zelf open voor correcties die anderen jou geven? Waarom (niet)?

De uitnodiging staat

God trekt de uitnodiging die hij gedaan heeft om het goede van Hem te ontvangen nooit in. Hij blijft mensen zoeken die daar wel voor openstaan (Matteüs 9:12). Wie zich verloren voelt, kan op Zijn zorg rekenen (Matteüs 18:12,13). Mensen zonder aanzien, zijn welkom (Lucas 14:21). Hij doet overal de uitnodiging om een nieuw leven te beginnen (Handelingen 17:30). Jezus zorgt ervoor dat God voorbijgaat aan de zonden van mensen (Romeinen 3:25).

De oproep om God te zoeken, wordt door Hem voortdurend gedaan. In een toespraak herinnert Mozes de Israëlieten daaraan (Deuteronomium 4:29). De Heer laat zich nu nog vinden (Jesaja 55:6) en is de Enige die redding kan bieden (Jesaja 45:21). Johannes de Doper riep de mensen op tot inkeer te komen (Matteüs 3:2). Jezus instrueerde zijn discipelen om anderen die uitnodiging ook voor te houden (Lukas 24:47,48). Paulus deed dat zowel onder Joden als heidenen (Handelingen 20:21) en het is nu aan ons om de uitnodiging door te geven (Mattheïs 28:19,20).

Om te overdenken

  • Wat zegt het jou dat God eindeloos mensen blijft uitnodigen om Hem te zoeken?

  • Op welke manier geef jij de uitnodiging aan anderen door?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: