Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De kiemkracht van genade

Mirjam Kollenstaart neemt ons mee langs het verhaal van Abraham en Sara. Het bijzondere aan dit echtpaar is dat het jarenlang leeft met een belofte: hun ongewenste kinderloosheid is niet voor altijd. God heeft Abraham gezegd dat hij de vader van vele volken zou worden. Abraham heeft laten zien wat geloven is: wat je niet kunt beredeneren, wat je niet kunt verklaren toch voor mogelijk houden. Wil jij dat ook leren? Laat je dan bemoedigen door deze overdenking.

Abraham en Sara zijn eigenlijk een wonderlijk stel. Zij zijn kinderloos en leven met de belofte dat hun kinderloosheid niet voor altijd is. God had beloofd dat Abraham de vader van vele volken wordt. Het is genade dat God dat liet gebeuren.

Eeuwen later woont een deel van zijn nakomelingen in Rome, de stad waar christenen uit het Jodendom en bekeerde heidenen de christelijke gemeente vormen. In zijn brief aan die gemeente noemt Paulus de naam van Abraham ook. Een deel van die gemeente voelt zich nauw verbonden met hun aartsvader en is er trots op afstammeling van hem te zijn.

De kerk van Rome

De jonge christelijke kerk van Rome is net een samengesteld gezin. Hoewel de groepen min of meer gezamenlijk optrekken, steken de verschillen steeds weer de kop op. In plaats van verschillen de benadrukken –zoals de gelovigen in Rome doen-, wijst Paulus op het geloof dat zij gemeenschappelijk hebben: het evangelie, dat zowel  Joden als voor heidenen, redding en rechtvaardiging brengt (Romeinen 1:16,17).

Beide groepen kijken op elkaar neer. De christenen van Joodse afkomst zijn er trots op dat God als eerste Zijn woord aan de Joden heeft toevertrouwd. Zij hebben de wet ontvangen en zijn blij deze te kennen. Deze Joden vinden dat zij ook door hun afkomst op die anderen een streepje voor hebben: zij zijn immers kinderen van Abraham. Bovendien zijn zij wel besneden! De heidense christenen hebben niet veel met die afkomst. Paulus vindt die gedachtegang niet goed en corrigeert die opvatting (Romeinen 10:17,18).

Om het gemeenschappelijke van hun geloof te verduidelijken, spreekt Paulus de joodse christenen aan. Het klopt dat God als eerste Zijn woord aan de Joden heeft toevertrouwd. Toch zijn zowel de joodse, als de heidense christenen in de macht van de zonde (Romeinen 3:9-12): ieder mens is onbetrouwbaar (Romeinen 3:4). En wat heb je eraan de wet te kennen (Romeinen 2:27) als je niet doet wat de wet zegt (Romeinen 2:27)? ‘Hebben jullie wel in de gaten waar de wet voor dient (Romeinen 3:20)?’ En wat Abraham betreft: Hij liet al zien God te vertrouwen, voordat hij besneden was (Romeinen 4:9,10). Hij werd niet door daden gerechtvaardigd, maar door zijn vertrouwen op God (Romeinen 4:2,3). Op grond van hun geloof zijn heidenen ook door God aangenomen (Romeinen 10:12) en zijn daardoor ook kinderen van Abraham (Romeinen 4:11). Zij hebben meer gemeenschappelijk dan waar zij vanuit gaan.

Om te overdenken

  • Welke gedachten heb jij over andere gelovigen die in hun geloof andere geloofsaspecten benadrukken dan jij?
  • Wanneer zijn andere christenen voor jou ‘goed’ en wanneer zijn zij ‘verkeerd’?
  • Waarom benadert Paulus deze gemeente op een andere manier dan zij zelf doen?
  • Wat kunnen wij daarvan leren?

De wet

Voor bevlogen Joden geldt de wet als een verzameling regels, die strikt nageleefd moet worden. Waar dat niet gebeurt, treden zij op. Als de discipelen op een sabbat in een veld graan uit de korenhalmen eten, wordt Jezus daarop vermanend aangesproken (Matteüs 12:1,2). Dat gebeurt ook als Jezus zieke mensen op de sabbat geneest (Lucas 13:14). Stefanus wordt verweten dat hij de tempel en de wet minacht (Handelingen 6:13,14).

Bij de allereerste christenen levert de vraag of bekeerde heidenen zich aan de wet moeten en zich ook moeten laten besnijden, tweespalt op. Sommigen zijn van mening dat je niet gered kunt worden wanneer je niet besneden bent. Om duidelijkheid te krijgen, gaan Paulus en Barnabas naar de apostelen in Jeruzalem (Handelingen 15:1,2). De apostelen beslissen dat dit niet hoeft (Handelingen 15:19,20), omdat de wet niet zaligmakend is (Handelingen 15:11).

Op verschillende plaatsen waar een christelijke kerk ontstaat, krijgen de volgelingen van Jezus te maken met Joden die hun de wet willen opdringen. De gemeente in Galatië is daar gevoelig voor en omarmt de gedachte dat zij volgens de wet moeten leven. Paulus is begrijpt daar helemaal niets van en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zij zich door regels willen laten leiden (Galaten 3:1-5). Titus wordt op het hart gebonden waakzaam te zijn voor Joodse gelovigen die anderen regels en Joodse verzinsels proberen op te leggen (Titus 1:10-14). Het is onmogelijk er zelf voor te zorgen dat je behouden wordt (Galaten 2:21).

De wet is bedoeld om ons van de zonde bewust te maken (Galaten 3:19) en is voor een bepaalde tijdsperiode gegeven (Galaten 3:24). Niemand kan zich aan de bepalingen van de wet houden. Toch is het mogelijk om van de zonde vrijgesproken te worden (Handelingen 13:38,39). Dat heeft met genade te maken.

Om te overdenken

  • Aan welke ‘wetten en wetjes’ houd jij je in je geloof? Waar zijn die regels op gebaseerd?
  • Welke houvast geven die regels?
  • Hoe belangrijk is het om daaraan vast te houden?

Genade

Tegenover de vervloeking die de wet op mensen legt (Galaten 3:10-13), staat de verlossing die alleen door Jezus Christus mogelijk is (Johannes 14:6). En tegenover het navolgen van hoogstaande bepalingen, staat het geloof in de Heer. God zal al het verkeerde vergeven en vergeten (Hebreeën 8:12). Hij komt daar ook nooit meer op terug (Romeinen 11:29). Het is een geschenk van God aan ons (Efeze 2:8). Door Jezus is een nieuwe tijd aangebroken (Hebreeën 9:15).

Om te overdenken

  • Wat betekent Gods genade voor jou?
  • Waardoor kan die genade jou met andere gelovigen verbinden?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: