Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Een vruchtdragende boom

Daar sta je dan, in een wereld die afgelopen nacht niet veranderd is, in een levenssituatie die niet anders is. Met toch de bewuste of onbewuste vraag: Hoe ga ik dit nieuwe jaar in? Jurjen ten Brinke denkt graag met je mee over dit onderwerp.

Het nieuwe jaar is begonnen. Er is een nieuwe jaargrens gepasseerd en we hebben er nog geen idee van wat het nieuwe jaar ons allemaal zal brengen. We kunnen wel voornemens en verwachtingen hebben, bijvoorbeeld over relaties met andere mensen en ook over onze relatie met God.

Bij De Kapel begint het nieuwe jaar met Psalm 1, ook al is dat geen typische Nieuwsjaarspsalm. Het beschrijft wel de onderstroom die altijd in het leven van gelovigen aanwezig moet zijn. Deze onderstroom is ook terug te vinden in verschillende Bijbelverhalen die destijds op Nieuwsjaarsdag speelden.

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht,zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.
Psalm 1:1-3

Het nieuwe jaar in

Noach laat een wereld achter zich. Met 7 andere mensen, in een boot vol dieren, wordt hij door het hoge water aan een maatschappij onttrokken, waarin slechtheid en goddeloosheid hoogtij vieren. Noach laat zich daar niet mee in en krijgt van God de opdracht een boot te bouwen. Zij worden gered van de watervloed, die God laat komen. Nadat zij 150 dagen ronddobberen, begint het water te zakken. Op nieuwjaarsdag (Genesis 8:13), als hij 601 jaar oud is, is het water verdwenen. Het dak van de boot wordt geopend. Een nieuwe episode breekt aan. Als hij de ark mag verlaten, krijgen de dieren opnieuw hun vrijheid. Noach bouwt een altaar en dankt de Heer (Genesis 8:20).

Jechizkia heeft nog maar net het koningschap van zijn vader Achaz overgenomen, als hij de toon zet voor zijn koningschap. Anders dan zijn vader deed, maakt hij wel ernst met zijn relatie met God (2 Kronieken 29:2). Hij geeft opdracht aan de priesters om de tempel, die door zijn vader ontwijd was, te reinigen. Op de eerste dag van de eerste maand beginnen zij met deze taak (2 Kronieken 29:17). Het kost hen zeven dagen om die taak te volbrengen. Er worden reinigingsoffers gebracht (2 Kronieken 29:21) en er worden in aanbidding liederen tot God gezongen (2 Kronieken 29:30). Een nieuwe tijd breekt aan.

Ezra is een man die goed thuis is in de wetten van God (Ezra 7:6, Ezra 7: 11,12), die daar nauwgezet naar leeft en anderen daarover onderwijst. Hij leeft dicht bij God en zoekt bij Hem zijn toevlucht onder allerlei omstandigheden (Ezra 8:23, Ezra 7:27-30). Als het nieuwe jaar is aangebroken (Ezra 7:8), gaat hij naar Koning Arthaxerxes van Perizë om toestemming te vragen de tempeldienst aan de Heer te hervatten. De tempel was herbouwd maar was nog niet in gebruik. Het is tijd voor de volgende stap. Met de gevraagde goedkeuring van de koning gaat hij terug en wordt de tempeldienst hersteld. Hoewel een goede tijd aangebroken lijkt te zijn, krijgt hij de melding (Ezra 9:1) dat het volk, de priesters en de Levieten tegen het gebod van God in met niet-joodse vrouwen zijn getrouwd (Deuteronomium 7:3,4; Ezra 9:11,12). Massaal had dit plaatsgevonden. Onder aanvoering van Ezra ziet het volk in tegen God gezondigd te hebben en wil dit rechtzetten. Er vindt grootschalig onderzoek plaats. Op de eerste dag van het nieuwe jaar is het onderzoek afgerond (Ezra 10:17) en worden moeilijke keuzes gemaakt, omdat gehoorzaamheid aan God boven alles gaat.

Om te overdenken

  • Door welk breek- of keerpunt kan voor jou het nieuwe jaar anders worden?
  • Nieuwjaarsdag markeert voor Noach het nieuwe begin dat God hem geeft. Wat betekent het voor jou dat God een nieuwe start mogelijk maakt?

Een diep verlangen naar God

Aan het begin van een nieuw jaar wordt vaak stilgestaan bij komende gebeurtenissen en bij waarden die belangrijk zijn. Psalm 1 geeft daar woorden aan: wie dichtbij God leeft, is te vergelijken met een boom die bij een waterstroom geplant is, en die daardoor ontvangt wat hij nodig heeft.

In meer psalmen wordt het diepe verlangen beschreven om op God afgestemd te zijn. Asaf zegt dat hij maar één verlangen heeft: hij wil bij God zijn, omdat hij weet dat Hij goed voor hem is. (Psalm 74:28). David bidt tot de Heer, benoemt de toewijding die hij voor God heeft (Psalm 86:2) en spreekt zijn hartsverlangen uit (Psalm 86:4). De koorleiders in de tempel vergelijken hun verlangen naar God met een hert dat bijna uitgedroogd op zoek gaat naar water (Psalm 42:1): je kunt aan niets anders meer denken... 

Noach is een goed voorbeeld voor zijn omgeving. Hij leeft in nauwe verbondenheid met God (Genesis 6:9). Om die reden sluit God met hem een verbond en heeft hij, met zijn vrouw en kinderen, het vooruitzicht om door God gespaard te worden. De andere mensen, die zich niets van God aantrekken, komen door hoog water om. Welke opdracht Noach ook van God krijgt, hij voert deze uit (Genesis 6:22, Genesis 7:5). Hij verlangt naar God.

Jechizkia stelt zijn vertrouwen op de Heer en handelt er ook naar. Latere koningen kunnen een voorbeeld aan hem nemen (2 Koningen 18:5). Hij is een voorbeeld voor anderen. Jechizkia roept zijn volksgenoten op God ook te eren (2 Kronieken 30:1; 2 Kronieken 30:6), en laat zich niet door lacherige anderen weerhouden (2 Kronieken 30:10).

Om te overdenken

  • Wanneer wil jij dicht bij God zijn?
  • Waar bestaat jouw verlangen uit?

Tot je doel komen

Psalm 1 zegt dat wie dicht bij God leeft, op tijd vrucht draagt en tot bloei komt. Jezus heeft het hier ook over. Hij vergelijkt christenen met ranken aan een wijnstok, die zonder Hem niet in staat zijn vrucht te dragen (Johannes 15:5). Zonder de relatie met Jezus is het leven vruchteloos en doelloos (Johannes 15:6).

De Bijbel beschrijft in algemene bewoordingen het doel dat God voor de mens voor ogen heeft. God wil dat wij Hem boven alles liefhebben, dat wij ook liefdevol met anderen omgaan (Markus 12:33) en dat wij met hen omgaan zoals wij zelf ook behandelt willen worden (Matteüs 7:12). God maakt het ons mogelijk om steeds meer op die manier te leven. De heilige Geest laat in ieders leven een vrucht groeien die nog meer goeds biedt. Paulus somt deze aspecten op: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22,23).

De vrucht die God laat ontstaan kan niet onopgemerkt blijven. God zelf maakt het verschil, waardoor je als zoutend zout en lichtend licht aanwezig bent (Matteüs 5:13,14). Mensen komen dan onder de indruk van God zelf en van wat Hij doet (Handelingen 2:43, Handelingen 5:13). Bij christenen die oog hebben voor Gods handelen, groeit het vertrouwen in Hem nog verder (Handelingen 14:3).

Om te overdenken

  • Welke vrucht laat God in jouw leven groeien?
  • Wat wordt hiervan door anderen opgemerkt? Hoe komt dat?
  • Op welke momenten wordt jouw vertrouwen in God sterker?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: