Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De knop om

Micha Zondag, de dag waarop christenen wereldwijd stilstaan bij de schepping en rechtvaardigheid. Recent waren in het journaal beelden te zien van gaten die in de aarde vielen doordat de permafrost in het hoge noorden ontdooit. We zien beelden van vernietigende orkanen en moeten met schrik constateren dat die mede het gevolg zijn van hoe wij met Gods schepping omgaan. Miljoenen mensen hebben te lijden onder klimaatverandering, maar iedereen gaat door alsof er niets aan de hand is. In de Bijbel lezen we dat we de aarde in bruikleen hebben, dat de aarde God toebehoort. Juist als kinderen van God zouden we er dus op een andere manier mee om moeten gaan.

Wij gaan op een tweeslachtige manier met de schepping om. Wij kunnen geweldig genieten van de natuur en ons erover verbazen hoe alles kunstig in elkaar grijpt. Tegelijkertijd stellen wij eigenbelang en winstbejag boven het behoud van de natuur. Op deze Micha zondag staan wij hier nadrukkelijk bij stil. De knop moet om!

Genieten van de natuur

Wij genieten graag van de natuur en kunnen ons erover verwonderen hoe alles als een samenspel functioneert: het zijn wonderen van God. (Job 37:14) Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan en naar het functioneren van de natuur. Toch slagen wij er niet in om alles goed te begrijpen, het is te ingewikkeld. (Prediker 3:11) Wanneer wij alles proberen te overzien, moeten we wel tot de conclusie komen dat alles met wijsheid is gemaakt. (Psalm 104:24) Het laat iets zien van groot inzicht en krachtig ingrijpen. (Jeremia 10:12)

Door je open te stellen voor wat de natuur geeft, kunnen je gedachten verzet worden. De vrienden van Job gaven hem dat advies ook toen Job er door groot verdriet helemaal doorheen zat. Het was voor hun een vanzelfsprekendheid dat je bij God uitkomt, wanneer je naar de schepping kijkt. (Job 12: 7+9) De natuur laat iets van Gods grootheid zien, iedere dag opnieuw. (Psalm 19:3)

Een aantal psalmen legt daar nadruk op. Als David naar de sterrenhemel kijkt, moet hij aan Gods macht denken en is hij zich er ook van bewust hoe betrekkelijk het menselijk leven is. (Psalm 8) De balans die in de natuur terug te vinden is, en het levensonderhoud dat de aarde aan mens en dier biedt, zorgen voor een dankbare houding tegenover God. (Psalm 104)

Om te overdenken

  • Waar geniet jij in de natuur van?
  • Op welke momenten herinnert de schepping jou aan Degene die dit gemaakt heeft?
  • Wat maakt dat bij jou los?

Omgaan met andermans eigendom

Toen God erover dacht om mensen te maken, had hij een taak voor hun: zij moesten over de schepping heersen. (Genesis 1:26) Omdat de mens gelijkenis met God vertoont, moest het handelen van de mens daar ook mee in overeenstemming zijn. (Genesis 5:1) De mens kreeg wel de zorg voor de schepping toevertrouwd, maar werd daarmee geen eigenaar van de schepping: de hemel en de aarde zijn van God. (Psalm 24:1)

Met de verantwoordelijkheid die God aan de mens heeft gegeven, heeft hij zijn bemoeienis met de schepping niet losgelaten. Hij blijft zijn schepselen trouw (Psalm 136:25), bijvoorbeeld door vogels te voeden (Lukas 12:24, gras voor het vee te laten groeien (Psalm 104:14), en ook aan de mensen eten in overvloed te geven. (Job 36:31) God laat zien hoe hij omgaat met wat hij gemaakt heeft.

Doordat mensen hun eigen prioriteiten kiezen en hun eigen waarde als belangrijkste zien, lijdt de schepping onder de heerschappij die uit deze keuzes voortkomen. (Jeremia 12:4) De profeet Hosea sprak zijn afkeuring uit over de slechte instelling van de Israëlieten (Hosea 4:3), die tot ernstige gevolgen leidde voor mensen, vee, vissen en vogels. Jesaja ziet hetzelfde gebeuren: als gevolg van wetteloos handelen wordt de aarde compleet verwoest en leeggeplunderd. (Jesaja 24:3) De schepping is nog steeds overgeleverd aan dood en verval. (Romeinen 8:19) De natuur, die aan mensen is toevertrouwd, gaat er steeds verder op achteruit.

Om te overdenken

  • Wat zegt de schepping jou over God?
  • Zijn er bepaalde liederen of psalmen hierover gaan en die jou aanspreken? Welke zijn dat en wat raakt jou daarin?

De knop omzetten

De profeet Ezechiël klaagt de leiders van het volk aan en verwijt hun dat zij profijt trekken van het volk zonder zich om hen te bekommeren. Hij treft daarvoor de vergelijking met herders die de dieren hard en wreed behandelen zonder deze de zorg te geven die zij nodig hebben. (Ezechiël 34:4) Jezus sprak over het verschil tussen goede herders en huurlingen. (Johannes 10:3) Het moet een herkenbaar beeld geweest zijn. Zo goed als het leiderschap van Israël gecorrigeerd moest worden, zo vanzelfsprekend is dat ook voor mensen die op een verkeerde manier met dieren omgaan.

Waar de mens de taak gekregen heeft om over de schepping te heersen, en hier vruchtgebruik van heeft, mag niet vergeten worden dat heersen iets anders is dan ‘onderdrukken’. De schepping kijkt ernaar uit dat mensen weer gaan leven als kinderen van God. (Romeinen 8:19) Dat beïnvloed de manier waarop met de natuur wordt omgegaan.

Om te overdenken

  • Welke keuzes kun jij maken om op een betere manier met de schepping om te gaan?
  • Wat is ervoor nodig omdat te gaan doen?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: