Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Wat doen we met Gods schepping?

Waarom iets aantrekken van de vervuiling van de aarde als God straks toch alles nieuw maakt? Predikant Jasper Klapwijk snapt deze vraag, maar vindt de redenering toch een beetje vreemd. Dat zouden we nooit zeggen als het gaat over liefhebben, over vechten tegen de zonde en over heiliging. Waarom dan wel als het gaat om het omgaan met de schepping? Hij vertelt waarom wij christenen ons juist zouden moeten inzetten voor Gods schepping.

Beelden die de aangetaste natuur laten zien, kunnen de vraag oproepen hoe wij eigenlijk met de schepping omgaan. Juist christenen zouden zich hierover druk moeten maken. Wij hebben de opdracht om goed met Gods eigendom om te gaan, en dat gebeurt niet.

Natuurlijk

Toen de schepping tot stand kwam, maakte God er een meesterwerk van. Alle onderdelen van de natuur zijn als goed passende puzzelstukken bedacht. Toen het voltooid was, keek God er met goedkeuring naar: het was heel goed gemaakt.

De natuur weerspiegelt de grootheid van God en vertelt daarover. David heeft daar oog voor en schreef daar een psalm over. In bijzondere situaties gebruikt God de natuur soms om nog meer van zichzelf te laten zien.

Nadat alles tot stand gekomen is, heeft God de natuur niet aan zijn lot overgelaten. Hij blijft trouw aan wat hij gemaakt heeft. Toen Noach na de watervloed voet aan land zette, sloot God een verbond met Noach. God liet het daar niet bij: God deed dat ook met alle dieren. Hij laat zijn eigendom niet los.

De zorg en het onderhoud van de natuur heeft God aan de mens toevertrouwd. Bij het vruchtgebruik dat de mens kreeg, gelden een aantal uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat mensen onachtzaam handelen waar vee het slachtoffer van kan worden. Ook het kappen van bomen moet met zorg gedaan worden. Landbouwgrond vraagt ook aandacht: het moet tijd krijgen om te herstellen. Ook wij moeten met zorg omgaan met de natuur.

Om over na te denken

  • Met welke gedachten kijk jij naar de natuur?
  • Wat doet het jou wanneer je beelden ziet die gevolgen van de opwarming van de aarde of van vervuiling tonen?
  • Hoe worden jouw keuzes hierdoor beïnvloed?

Prioriteiten

Als het beheer over de aarde onderschikt gemaakt wordt aan winstbejag, heeft dat niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor de mens zelf. Prioriteiten die God meegeeft, kunnen niet zonder nadelige consequenties voor eigenbelang ingewisseld worden. Deze fout, die al in het paradijs werd gemaakt, wordt in allerlei vormen keer op keer herhaald.

God wil dat aan de principes die voor zijn koninkrijk gelden, wordt vastgehouden. Deze staan haaks op materialisme dat mensen in de greep kan krijgen. De profeet Hosea zag dat dit gebeurde en vertelde namens God wat de gevolgen hiervan waren, zelfs op de dierenwereld. De bijbel waarschuwt dat het streven naar economische winst tot heftige aardbevingen kan leiden. De vraag is gerechtvaardigd hoe lang wij op deze manier kunnen doorgaan.

Milieuproblemen die wij veroorzaken, hebben gevolgen voor anderen. Jezus heeft verteld dat wij anderen moeten behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Dat geldt ook voor zaken die met natuur en milieu te maken hebben.

Om over na te denken

  • Wat zijn voor jou goede argumenten om meer rekening te houden met het milieu?
  • Op welke manier kun jij eraan meewerken dat er beter met de schepping wordt omgegaan?

Omslag

De wijze waarop wij met de aarde omgaan en de manier waarop wij God willen volgen, kunnen niet los van elkaar gezien worden. Oprechte toewijding aan God heeft gevolgen voor de schepping, die het zwaar te verduren heeft.

Ondanks wat wij vernietigen en de problemen waar de boze op uit is, zijn er goede vooruitzichten. Waar God regeert is er ruimte voor herstel. Jezus is niet alleen gekomen om voor onze zonden te sterven, maar kwam om de hele schepping te redden. God heeft toegezegd dat het oorspronkelijke samenspel tussen hem, de mens, fauna en flora terug zal komen. Hij zal alles nieuw maken. (Jesaja 65: 17-25) Tot die tijd moeten wij als goede rentmeesters met Gods eigendom om blijven gaan

Om over na te denken

  • Waarom staan het volgen van God en het zorgdragen voor je naasten en voor de schepping niet los van elkaar?
  • Wat zijn jouw gedachten over de nieuwe schepping wanneer je naar de milieuproblemen kijkt die wij veroorzaken?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: