Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Sabine van der Heijden

Sabine van der Heijden

In gesprek met Sabine van der Heijden. Zij onderzoekt hoe de kerk het beste jongeren kan bereiken.

Zij onderzoekt hoe de kerk het beste jongeren kan bereiken.