Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Wim Daniels

Wim Daniels

Schrijver, taalkundige en cabaretier Wim Daniels ging als klein jongetje trouw naar de kerk. Toch vond hij de kerk één grote poppenkast.