Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Lid Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt in de eerste plaats verwacht dat zij overtuigd christen zijn, van harte instemmen met de missie en identiteit van de EO en zonder voorbehoud doel en grondslag van de EO, zoals omschreven in de Statuten, onderschrijven.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht, in elk geval op het vlak van geslacht, leeftijd, sociale- culturele- bedrijfsmatige-, media- en kerkelijke achtergrond, expertise en ervaring. De volgende competenties dienen in de Raad van Toezicht aanwezig te zijn: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.

De Functie
De inzet is erop gericht om de Raad van Toezicht te versterken met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Expertise en ervaring op juridisch gebied (bij voorkeur civiel recht of bestuursrecht) en/of kennis van het brede medialandschap is een pré. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur uit naar een vrouw.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving. Kennis van actuele ontwikkelingen in governance is wenselijk. Bij voorkeur hebben zij ruime ervaring in het zelf besturen van grotere organisaties en de problemen op het grensvlak van de publieke en private sector. Ze beschikken over een wetenschappelijk werk- en denkniveau.

Slechts één voormalig bestuurder of andere voormalige, beleidsbepalende functionaris van de EO mag deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Een voormalig bestuurder van de EO óf van een andere mediaorganisatie kan uitsluitend worden benoemd als lid van de Raad van Toezicht na verloop van een periode van vijf jaar na het einde van de betreffende bestuurlijke functie.

Kenmerken en Vaardigheden
Voor leden van de Raad van Toezicht zijn de volgende kenmerken en vaardigheden van belang;

 • Onafhankelijk en integer zijn en geen onverenigbare belangen hebben;
 • Ook door de buitenwereld gezien worden als een van de Raad van Bestuur onafhankelijke partij;
 • Voldoende tijd (anderhalve dag per maand) beschikbaar hebben om als toezichthouder effectief te kunnen zijn en bereid zijn om op kritieke momenten aan de EO prioriteit te geven;
 • Over specifieke deskundigheid en ervaring beschikken die hen onderscheidt van de andere leden van de Raad van Toezicht; het gaat daarbij niet om aparte portefeuilles, maar om specifieke invalshoeken en deskundigheden; hierboven is aangegeven aan welke expertise en ervaring op dit moment behoefte bestaat;
 • Beschikken over een relevant netwerk en goed geïnformeerd zijn over kerkelijke, maatschappelijk en politieke ontwikkelingen en in staat zijn deze kennis effectief te benutten voor hun functie;
 • Begrip en gevoel hebben voor specifieke omgevingsfactoren die het functioneren van de EO beïnvloeden of mede bepalen;
 • Gevoel hebben voor het veranderend maatschappelijk klimaat inzake het toezicht op een adequate besteding van publieke middelen;
 • Een scherp oog hebben voor risico’s die de missie, de identiteit en het voorbestaan van de EO kunnen bedreigen c.q. voor kansen die zich daarvoor voordoen;
 • Gevoel hebben voor de taken, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de verschillende bestuurlijke EO-organen;
 • Rolvastheid door zich bewust te zijn van en te handelen naar de onderscheiden rollen die RvT, RvB en Ledenraad vervullen in een onderlinge dynamiek.
 • Durf hebben om dóór te vragen en de moed hebben om de Raad van Bestuur aan te spreken op resultaten, houding en gedrag; het vermogen en de attitude hebben om de Raad van Bestuur met tegenwicht, advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Als goed werkgever gevoel hebben voor de sterkte/zwakte van de Raad van Bestuur en de bereidheid hebben daarin te helpen c.q. te ondersteunen.

Ten slotte is het van wezenlijk belang dat de leden van de Raad van Toezicht beschikken over een duidelijke eigen overtuiging en een stevige persoonlijkheid, in combinatie met het verlangen en het vermogen om als teamspelers te opereren, verbinding te zoeken met anderen en dienstbaar te zijn aan de EO als geheel.

Informatie over de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Ledenraad. Hun benoeming geldt voor een periode van vier jaar; ze kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd. Een lid dat wordt benoemd in een tussentijdse vacature, treedt af op het moment dat zijn of haar voorganger zou zijn afgetreden.

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken bij de EO en met het toezicht op de Raad van Bestuur en op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid. De Raad van Toezicht ziet toe op de verwezenlijking van het doel van de EO in overeenstemming met de grondslag. De Raad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De Raad laat zich bij zijn werk adviseren door een drietal commissies uit eigen midden, te weten de Identiteitscommissie, de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie. De EO kent een vacatieregeling voor leden van de Raad van Toezicht.

Specifieke bevoegdheden
De Raad van Toezicht beschikt over de volgende specifieke bevoegdheden om zijn taak te vervullen:

 • Benoeming, bezoldiging en ontslag van de Raad van Bestuur.
 • Goedkeuring van het Meerjarenbeleidsplan, het Jaarplan en de Jaarbegroting.
 • Goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening.
 • Benoeming van de accountant en goedkeuring vooraf van de opdracht aan de accountant.

Daarnaast beschikt de Raad over enkele specifieke bevoegdheden op financieel gebied (Statuten art. F6). Jaarlijks legt de Raad van Toezicht aan de hand van een eigen Jaarverslag verantwoording af aan de Ledenraad voor het gevoerde toezicht. Daarbij wordt apart aandacht gegeven aan het toezicht op missie en identiteit. Naast bovengenoemde toezichthoudende taken en bevoegdheden kan de Raad van Toezicht te allen tijde gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur adviseren op alle terreinen van beleid. Ook kan de Raad van Bestuur klankborden met (leden van) de Raad van Toezicht.

De Ledenraad
De Ledenraad van de EO bestaat uit 67 leden, gekozen uit leden van de EO, behorend tot verschillende kerken en gemeenten op basis van een in de Statuten vastgestelde verdeelsleutel. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de EO, vertegenwoordigt de leden van de vereniging, stelt de statuten vast en bewaakt de verwezenlijking van de missie. Om laatstgenoemde taak goed te kunnen uitvoeren heeft de Ledenraad het primaire toezicht op missie en identiteit toevertrouwd aan de Raad van Toezicht. De Ledenraad adviseert het bestuur in de eerste fase van het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan, en stelt de Jaarrekening vast. Daarnaast leggen het bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad via het jaarverslag, en verleent de Ledenraad (al dan niet) goedkeuring voor het gevoerde beleid door het bestuur en het gevoerde toezicht door de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Ledenraad de mogelijkheid tot klankborden met het bestuur.

Reageren
Wil je meer informatie over de functie naam dan contact op met het bestuurssecretariaat van de EO via 035 6474496. Uw belangstellingsbrief met CV en vermelding van uw specifieke deskundigheid kunt u tot uiterlijk 15 september 2018 mailen naar [email protected] of per post verzenden naar: Evangelische Omroep, Selectiecommissie Raad van Toezicht, t.a.v. Mw. Eline de Boo, Postbus 21000, 1202 BA Hilversum.