Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Veelgestelde vragen

Wat doet de Evangelische Omroep in het kader van de representatie precies?

De representatietaak maakt het mogelijk om op zondagmorgen een breed scala aan programma’s aan te bieden waarin geloof centraal staat: De Kapel, Het Vermoeden, etc. Daarnaast willen we graag in afstemming met de kerken programma’s maken waarin de betekenis van het christelijk geloof voor onze samenleving wordt gethematiseerd, bijvoorbeeld rond 500 jaar Reformatie of de Nationale synode. Ook maken we in het kader van de representatietaak programma’s waarin vragen over leven en dood, de realiteit van het kwaad of andere belangrijke levensbeschouwelijke thema’s worden belicht. Denk bijvoorbeeld aan Mea Culpa, Gewijde Grond of Lazarus. Samen met de kerken denken we na over hoe we het protestantisme zo goed mogelijk binnen het publieke bestel kunnen vertegenwoordigen. We zoeken naar mensen die stem en gezicht kunnen geven aan het protestantisme en denken gezamenlijk na over scouting en vorming van mediatalent. In het kader van de representatie van de Joodse kerkgenootschappen worden veel documentaires gemaakt. Een voorbeeld daarvan is De Kanarie in de Kolenmijn, over antisemitisme.

Wordt ook podium gegeven aan mensen met een vrijzinnige geloofsovertuiging?

Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen onderschrijven we wat er in de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gezegd. In het getuigenis dat daar gegeven wordt, klopt het hart van onze missie. God heeft de wereld geschapen en houdt deze wereld ook in stand. Hij heeft zijn zoon Jezus naar deze wereld gezonden en wil met zijn Geest in mensen wonen. Deze boodschap dringt als het goed is door in onze programma’s, ook in de programma’s die we maken in het kader van de representatie. We hebben echter niet de waarheid in pacht. Soms kunnen we verrassend veel leren van mensen die het Evangelie op een andere manier lezen. Ook mogen we vragen en twijfel een plek geven. We staan van harte achter onze missie, en willen die ook uitdragen, maar nemen anderen niet de maat en willen leren van verschillen in opvatting.

Worden de protestantse kerken wel voldoende in de breedte vertegenwoordigd?

De Evangelische Omroep wil zoveel mogelijk recht doen aan de diversiteit aan stemmen binnen de protestantse kerken, van orthodox tot vrijzinnig. Daarbij is ook ruimte voor geloofstwijfel en kritische vragen. Over medisch-ethische en politiek-maatschappelijke overtuigingen bestaat binnen het protestantisme een diversiteit aan opvattingen. Aan deze verschillende opvattingen willen we zo goed mogelijk recht doen. Van medewerkers vragen we echter wel dat ze zich loyaal inzetten om het geluid van de protestantse kerken te laten horen en vrijmoedig in de protestantse traditie willen staan.

Op welke manier krijgen de kerken stem in de programmering?

De Evangelische Omroep voert regelmatig gesprekken met vertegenwoordigers van de protestantse en de Joodse kerkgenootschappen. Alhoewel de Evangelische Omroep eindverantwoordelijkheid draagt voor de programmering, willen we deze programmering zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en verwachtingen van de kerken. De overheid zal bij aanvang van de nieuwe concessieperiode aan de kerken vragen om de uitoefening van de representatietaak te evalueren.

Hoe zit het met het personeelsbeleid? Kan iedereen medewerker worden?

Nee. Niet iedereen kan zomaar medewerker worden. Mensen die een vaste aanstelling krijgen bij de Evangelische Omroep moeten van harte de missie onderschrijven. Niet iedere medewerker die in het kader van de representatietaak wordt aangenomen zal in strikte zin de missie van de Evangelische Omroep kunnen onderschrijven. Van hen wordt echter wel verwacht dat ze van harte staan in de traditie die ze vertegenwoordigen. De medewerkers die worden aangetrokken in het kader van de representatie krijgen daarom een contract via het Productiehuis van de Evangelische Omroep.

Er is tot nu toe in de programmering niet al te consequent omgegaan met de logo’s. Soms verscheen bij programma’s in het kader van de representatie wel een EO logo in beeld en soms niet. Hoe zit dat?

Dat is inderdaad gebeurd en dat is niet goed geweest. Op dit punt maken we nog een ontwikkeling door. Het is voor ons belangrijk dat de kerken op een evenwichtige manier worden vertegenwoordigd. We willen de breedte van de traditie laten zien en vooral die geluiden laten horen die passen in de traditie van de Reformatie of de traditie van het Joodse geloof. Als Evangelische Omroep staan we van harte achter elk van onze programma’s, dus ook de programma’s die in het kader van de representatie worden gemaakt. We laten bij ieder programma dat met representatiebudget wordt gemaakt het EO logo zien en geven ook aan dat het programma in het kader van de representatie wordt gemaakt.