Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

EO representeert vanaf 1 januari 2016 achterbankerken IKON, ZvK en Joodse Omroep

Vanaf 1 januari 2016 bestaan IKON, ZvK en Joodse Omroep niet meer. De 2.42 omroepen zijn door de overheid wegbezuinigd. De EO vindt pluriformiteit van de publieke omroep essentieel en neemt daarom de verantwoordelijkheid om de geluiden van deze achterbannen (christelijke en joodse kerkgenootschappen/gemeenten) blijvend te laten klinken. Deze kerken kunnen dus voortaan bij de EO terecht voor zogenaamde representatieve programmering.

Programma’s van de EO zullen met regelmaat duidelijk de achterliggende stromingen van de ZvK,  IKON en Joodse Omroep vertegenwoordigen en dicht bij die achterbannen staan. De EO is de omroep voor het brede joods-christelijk geluid in Nederland.

Waarom doet de EO dit? De samenleving is pluriform en er zijn veel verschillende stromingen, waarvan sommige dicht tegen de achterban van de EO aanliggen. De EO vindt dat de publieke omroep net zo pluriform moet zijn om zo verankerd te zijn in de samenleving. Geluiden die dicht tegen de EO aanliggen en door de bezuinigingen dreigen weg te vallen binnen de publieke omroep wil de EO daarom oppakken en in de programmering plaats geven.

De kerken die de achterbannen vormen van ZvK en IKON verschillen ten dele van de EO-achterban. Maar de EO voelt vooral verwantschap. Ook met de JO voelt de EO verwantschap in geloof en traditie, zonder verschillen te ontkennen. Voor de EO is het deel van de missie om hen onderdak te verlenen en hen in het publieke bestel te representeren.

Achterbankerken die de EO voortaan extra representeert:

Achterban voormalige ZvK:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
 • Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige evangelische gemeenten die verenigd zijn in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland

Achterban voormalige IKON:

De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) verricht media-activiteiten namens acht kerkgenootschappen, namelijk:

 • De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • De Evangelische Broedergemeente Nederland
 • De Protestantse Kerk in Nederland
 • Het Leger des Heils
 • De Molukse Evangelische Kerk
 • De Oud-katholieke kerk van Nederland
 • De Remonstrantse Broederschap
 • Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
 • De Vrije Evangelische Gemeenten, de SKIN en de Raad van Kerken in Nederland zijn waarnemende leden

Achterban voormalige Joodse Omroep:

 • het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • het Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap