Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van deze perssite zijn de Algemene Voorwaarden van de EO van toepassing. In afwijking van een aantal bepalingen en voorwaarden hierin geldt voor journalisten en andere publieksvoorlichters het volgende:
 
*Door gebruik te maken van het via deze website ter beschikking gestelde  beeldmateriaal (hierna te noemen ‘het Beeldmateriaal’) stemt de gebruiker in met de voorwaarden op de perssite.

*Het is toegestaan het Beeldmateriaal te downloaden en te gebruiken onder de volgende voorwaarden:
    

  • Het Beeldmateriaal zal uitsluitend gebruikt mogen worden ter illustratie van eigen perspublicaties van de gebruiker waarvan het onderwerp een rechtstreekse relatie heeft met het EO programma waarop het Beeldmateriaal betrekking heeft;
    
  • Gebruik van het Beeldmateriaal mag slechts plaatsvinden onder vermelding van de bron en de maker van het Beeldmateriaal;
   
  • Elk ander gebruik van het Beeldmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking (voor enig ander doel dan zoals eerder is vermeld), bewerking, distributie etc. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de EO is verboden en levert een schending op van de auteurs- en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder portretrechten) van de EO en/of van derden met wier toestemming de EO het Beeldmateriaal op deze site heeft geplaatst;
  • Het downloaden, reproduceren, kopiëren of openbaar maken van het Beeldmateriaal op welke manier ook, verleent de gebruiker in geen geval enig recht op dit materiaal.