Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Bestuursstructuur Evangelische Omroep

De EO staat voor een transparant bestuur en wil graag verantwoording afleggen. De 'Code Goed Bestuur' is doorgevoerd in de organisatie. Concreet betekent dit een scheiding van management, bestuur en toezicht. Arjan Lock is bestuurder van de EO en vormt de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt het bestuur en vervult een toezichthoudende rol. De Ledenraad vertegenwoordigt de EO-leden door onder andere de Raad van Toezicht te benoemen.

Raad van Bestuur

Sinds mei 2017 is het dagelijkse bestuur van de EO in handen van Arjan Lock.

De Evangelische Omroep wil geprofileerde bijdrage leveren aan het publieke bestel. We hebben een publiek doel. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. We willen niet alleen vertellen over Jezus, maar ook door ons handelen laten zien welke uitwerking de boodschap van Jezus heeft.

Arjan: "Ons doel met de EO is de liefde van God zichtbaar maken in deze samenleving en in deze tijd. God heeft een relatie met ons mensen op het oog. De kunst is om dat in programma's te laten zien. We willen laten zien dat leven vanuit de relatie met God niet een optie of een mogelijkheid is, maar de kern van waaruit je leeft en waarin je leven zijn bestemming vindt."

Arjan Lock (1971) heeft Bestuurskunde en Rechten gestudeerd en begon in 1995 als journalist bij de EO. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de EO-programmering. In 2007 is Arjan benoemd tot adjunct-directeur en vanaf 1 februari 2008 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur.
Kerk: Kruispunt Vathorst (NGK/CGK/PKN) in Amersfoort.

Ledenraad

Al is de EO vooral bekend als omroep, juridisch gezien is de EO een vereniging met leden. Sinds 1990 worden deze leden vertegenwoordigd door een Ledenraad. Deze raad bestaat uit 67 personen met verschillende kerkelijke achtergronden. De Ledenraad komt tot drie keer per jaar bijeen. Enkele belangrijke taken van de Ledenraad zijn:

1. Toezien op het realiseren van het doel van de EO en het nakomen van de statuten.
2. Adviseren van de directie in de eerste fase van het maken van het meerjarenbeleidplan.
3. Organiseren en bijwonen van bijeenkomsten met leden.
4. Benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.
5. Vaststellen van de jaarrekening.
6. Goedkeuren van het door de directie gevoerde beleid en het gevoerde toezicht van de Raad van Toezicht.

De ledenraad vergadert in 2020 op de volgende data:

  • 4 april (goedkeuring beleid en decharge, vaststellen jaarrekening)
  • 12 september (bespreking programma’s en activiteiten EO)
  • 12 december (themabespreking)

Leden die minimaal een jaar lid zijn van de EO kunnen de vergadering van de ledenraad als toehoorder bijwonen. Hiervoor dient u zich minimaal vier weken van tevoren aan te melden via [email protected]. Informatie over de vergadering kunt u hier eveneens opvragen. Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. Het aantal plaatsen is beperkt.

Raad van Toezicht

Een belangrijk punt van de Code Goed Bestuur is dat bestuur en toezicht zijn gescheiden. Enkele belangrijke taken van de Raad van Toezicht zijn:

1. Benoemen Raad van Bestuur (directie) en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden.
2. Goedkeuren van bijzondere besluiten van de directie zoals in de statuten bepaald.
3. Goedkeuren van het door de directie vastgestelde meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting.
4. Goedkeuren van de door de directie opgestelde jaarrekening en vastgestelde jaarverslag.
5. Toezien op de algemene gang van zaken binnen de EO en de directie.
6. Toezien op de verwezenlijking van het doel van de EO.
7. Jaarlijks opstellen van een rapportage over de bewaking van missie en identiteit.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is Willem Smouter. Daarnaast wordt de groep gevormd door mannen en vrouwen met verschillende wortels in christelijk Nederland. Stuk voor stuk bewogen mensen met een brede bestuurservaring in het bedrijfsleven en de publieke sector. Onze toezichthouders beschikken gezamenlijk over de volgende kwaliteiten en ervaring: algemene bestuurlijke ervaring, toezicht en governance, financiële, juridische en human resource expertise en ervaring met en kennis van de omroepwereld. De Raad van Toezicht telt volgens de statuten zeven leden.

Willem Smouter (voorzitter)
Willem is predikant in Apeldoorn en preses van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
Evert Jan Ouweneel bekleedt een internationale functie binnen World Vision, een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Daarnaast spreekt en schrijft hij regelmatig over grote maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland (www.evertjanouweneel.nl).

Jolanda de Heer - Verheij (secretaris)
Jolanda de Heer is wethouder in de gemeente Rhenen en heeft een jarenlange ervaring als belangenbehartiger binnen de zorg. Jolanda is lid van een Christelijke Gereformeerde kerk.

Jacobine van den Brink

Jacobine van den Brink
Jacobine is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het financieel en Europees bestuursrecht. Naast haar baan als hoogleraar is zij onder meer rechter-plaatsvervanger, lid van de bezwaarschriftencommissie NWO en lid van de Kiesraad. Zij is lid van een PKN-gemeente.

Pieter Oudenaarden
Pieter is lid van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede en heeft daaraan voorafgaand verschillende functies bij het CNV vervuld. Hij is lid van een PKN-gemeente.

Bas Plaisier
Bas was jarenlang werkzaam in het theologisch onderwijs in de missionaire context van Indonesië en China (Hong Kong). In de jaren negentig en 2000 was hij gedurende 11 jaar de scriba van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is emeritus predikant van de PKN.

Jur Zandbergen
Jur vervulde diverse financiële managementfuncties in het (internationale) bedrijfsleven. In 2009 besloot hij zijn loopbaan over een andere boeg te gooien en werd hij manager Beleid en Organisatie in de Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten. Hij is ook lid van deze gemeente. Naast zijn werk bij Bethel is Jur werkzaam als financieel adviseur.